انگیزش و رفتار در کار

بخش مهمی از انگیزش انسان زیر سطح آگاهی رخ می دهد که برای خود فرد همیشه معلوم نیست .بنابراین بسیاری از مواقع برای خود فرد، فقط بخش کوچکی از انگیزش به روشنی ، معلوم است.

۱۷ خرداد , ۱۳۹۵ دسته: قیمت: 4500 تومان اطلاعات بیشتر