بررسی مفاهیم جرم شناختی مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر

۱۱ خرداد , ۱۳۹۵ دسته: قیمت: 35000 تومان حجم فایل: 160KB

امر به معروف و نهی از منکر از فرایض دینی و نهادهای حقوق اسلامی است که به صورت همراه و همزاد یکدیگر مورد تاکید قرار گرفته اند. این نهاد در قرآن کریم و روایات و احادیث دارای جایگاهی خاص بوده و در طول تاریخ نظریات بسیاری از سوی فقها در مورد آن ارائه شده است. امر به معروف و نهی از منکر از جمله آموزه های سیاست جنایی اسلام است که در مقایسه با سایر آموزه های آن جایگاه و کارکرد منحصر به فردی دارد. این نهاد از سویی متوجه عموم شهروندان جامعۀ اسلامی با قطع نظر از مناسب و سمت های اجتماعی آن هاست این امر نمودی از سیاست جنایی مشارکتی اسلام است. حضور این نهاد در تمامی مراحل شکل گیری فرایند عمل مجرمانه و نیز تأثیر اصلاح گرایانه و حاکمیت آن بر همۀ روابط اجتماعی و غیره کارکرد بی نظیر و ممتازی به آن داده است. امر به معروف و نهی از منکر در قوانین و دکترین حقوقی در ایران مورد بررسی قرار گرته و به مثابۀ ابزاری در راستای پیشگیری اجتماعی به شمار آمده و نقش مهمی می تواند در کاهش جرایم ایفا کند.


فهرست مطالب

چکیده اصلی
مقدمه
الف- تعریف مسأله
ب- سئوالات تحقیق
ج- سابقه ی تحقیق
فصل اوّل
کلیّات
۱-۱ اصطلاح شناسی
۱-۱-۱ معنای لغوی معروف
۱-۱-۲معنای لغوی منکر
۱-۱-۳ مفهوم معروف
۱-۱-۴ مفهوم منکر
۱-۱-۵ مفهوم امر و نهی
۱-۱-۶ جرم
۱-۲ امر به معروف و نهی از منکر در منابع اسلامی
۱-۲-۲ امر به معروف در احادیث و روایات
۱-۲-۳ مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر
۱-۲-۳-۱ تحلیل مبانی
۱-۳ امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه فلسفی
۱-۴تاریخچه
۱-۵ شرایط امر به معروف و نهی از منکر
۱-۵-۱ شرایط آمر و ناهی و شخص امر یا نهی شونده
۱-۵-۲ شرایط مربوط به فرآیند (امر به معروف و نهی از منکر)
۱-۶ آثار امر به معروف و نهی از منکر
۱-۶-۱ اجرای احکام اسلامی
۱-۶-۲ امنیت اجتماعی و اعتقادی
۱-۶-۳ حلال شدن درآمدها
۱-۶-۴ رد مظالم
۱-۶-۵ آباد شدن زمین
۱-۷ مراجع صالح در امر به معروف و نهی از منکر
فصل دوم
بررسی مفاهیم جرم شناختی مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر
۲-۱ جرم¬شناسی پیشگیرانه
۲-۱-۱ مفهوم جرم¬شناسی پیشگیرانه
۲-۲ انواع پیشگیری
۲-۲-۱ پیشگیری عمومی
۲-۲-۲ پیشگیری انفعالی
۲-۲-۳ پیشگیری وضعی
۲-۲-۴ پیشگیری اجتماعی
۲-۲-۴-۱ پیشگیری اجتماعی و نهاد امر به معروف و نهی از منکر
۲-۳ اصول پیشگیری از جرم و کاهش جرایم
۲-۳-۱ اهمیت و ضرورت
۲-۳-۲- لزوم توجه به نقش دین
۲-۳-۳ پیشگیری از جرم وظیفه همگانی
۲-۳-۳-۱ لزوم اقدام های حکومتی
۲-۳-۳-۲ وظیفه اجتماع
۲-۳-۳-۳ وظیفه و مسولیت مجرم و بزه دیده
۲-۴ مفهوم سیاست جنایی
۲-۴-۱ انواع سیاست جنایی
۲-۴-۱-۱ سیاست جنایی دولتی
۲-۴-۱-۲ سیاست جنایی مشارکتی
۲-۴-۲ کارآمدی سیاست جنایی
۲-۴-۲-۱ اندیشیدگی، عقلانیت و سنجیدگی در عین ابتنای بر اصول و ارزشهای بنیادین
۲-۴-۲-۲ جامعیت و فراگیری در عین اولویتگرایی
۲-۴-۲-۲-۱ جامعیت در موضوع با اولویت دادن به جرایم و انحرافات مهم
۲-۴-۲-۲-۲ جامعیت در روش¬ها و تدابیر با تاکید بر روشهای اصلاح گرایانه و پیشگیرانه
۲-۴-۲-۲-۳ استفاده از همه مراجع با اولویت دادن به مشارکت اجتماعی
۲-۴-۲-۳ حفظ اقتدار دولت و امنیت عمومی در عین رعایت حقوق و آزادی های فردی
۲-۴-۲-۴ هزینه بری اندک در عین بازدهی زیاد
فصل سوم
معروف و نهی از منکر در کاهش جرایم
بررسی مصادیق و چگونگی تأثیر امر به
۳-۱ پیامدها، کارکردها و ویژگی های امر به معروف و نهی از منکر در سیاست جنایی اسلام
۳-۱-۱ مقایسه امر به معروف و نهی از منکر با جامعه پذیری ونظارت اجتماعی
۳-۱-۲ کارکردها و پیامدهای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
۳-۱-۲-۱ جلوگیری از پرورش و سلطه کژروان و مجرمان
۳-۱-۲-۲ جلوگیری از رواج نابهنجارها در جامعه
۳-۱-۲-۳ زمینه سازی برای رواج هنجارها و دعوت به نیکی ها
۳-۱-۲-۴ اصلاحات همه جانبه
۳-۲ کارکردهای نهاد امر به معروف و نهی از منکر از منظر پیشگیری اجتماعی
۳-۲-۱ ایجاد روحیه تعاون و حسّ مسئولیت در میان بازیگران اجتماعی
۳-۲-۲ آموزش تابعان حقوق کیفری در شناساندن گناه و جرم و توصیه بر عدم ارتکاب آن
۳-۲-۳ ایجاد فضای سالم و عاری از جرم و اعتلای فرهنگی- اجتماعی جامعه
۳-۲-۴ کاهش آماج جرم از طریق آموزش
۳-۲-۵ از بین بردن یا کاهش فرصتهای ارتکاب بزه
۳-۳ اعمال امر به معروف و نهی از منکر از طریق ابزارهای تقنینی
۳-۳-۱ بررسی اصل هشتم قانون اساسی
۳-۳-۱-۱ نظارت هیأت حاکمه بر مردم
۳-۳-۱-۱-۱ نظارت از طریق رهبر
۳-۳-۱-۱-۲ نظارت مدبرانه دولت
۳-۳-۱-۱-۳ نظارت اجرایی
۳-۳-۱-۱-۴ اقدام قضایی
۳-۳-۱-۲ نظارت مردم بر دولت
۳-۳-۱-۲-۱ مطبوعات و رسانه های گروهی
۳-۳-۱-۲-۲ احزاب و تشکیلات سیاسی
۳-۳-۱-۲-۳ نظارت مستقیم مردم بر کارکنان دولت
۳-۳-۱-۳ نظارت متقابل مردم بر یکدیگر
۳-۳-۱-۴ ارتباط اصل ۱۵۶ با اصل ۸ قانون اساسی
۳-۳-۲ امر به معروف و نهی از منکر در قانون راجع به مجازات اسلامی
۳-۴ اعمال امر به معروف و نهی از منکر از طریق ابزارهای قضایی
۳-۵ امر به و نهی از منکر از طریق ابزارهای اجرایی و بررسی قانون حمایت قضایی از بسیج
نتیجه گیری
فهرست منابع
چکیده انگلیسی

35000 تومان – خرید